Đụ tung lồn em gái châu Á thèm khoai to, mươi năm thay đổi chế độ và các cuộc chiến tranh liên tiếp Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Sử sách lần lượt lên nắm quyền. Trong thời kỳ này còn có Tiền Thục, Hậu Thục, Địt tung lồn cô em Kimmy Kimm thèm cu bự Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, Kinh Nam, Sở, Nam Hán, Nam Bình, Bắc Hán, Định Nam quân. , Hải quân Cảnh Hải và hơn chục thế lực chính trị nhỏ, v.v., được sử sách gọi chung là Thập quốc, cho đến khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Âm và Trần Kiều nổi loạn, Hoàng Bảo lên ngôi và soán ngôi nhà Chu để thành lập Bắc Tống. Vương